مجله فرهنگی – هنری ایران من

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - Sunday 19 May 2019
jamesfenton

شعر آنسوی: جیمز فنتون

جیمز فنتون James Fenton"" جیمز فنتون شاعر،روزنامه نگار،منتقد ادبی و استاد سابق دانشگاه آکسفورد وبرگزیده ی جایزه "پن پینتر" در زمینه ی آزادی زبان است.بیشتر درون مایه ی اشعار او را جنگ شکل می دهد. "گلوله و ...

by2

معرفی فیلم Venom

بخش پیشنهاد فیلم ما بعد از دو سال دوباره شروع شده . فیلم تخیلی venom رو برای شروع دوباره این بخش انتخاب میکنیم با بازی بی نظیر تام هاردی . این فیلم را پیشنهاد میکنیم ببینید و شما هم اگر فیلم ...

مخ پریشونهای شلم

نمایش کودک مخ پریشونهای شلم 22 و 23 و 24 شهریور 1396 تالار هنر

مجله فرهنگی هنری ایران من : نمایش کودک مخ پریشونهای شلم تالار هنر قیمت بلیت ها : 15 هزارتومان چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 18:00 پنج‌شنبه 23 شهریور 1396 ساعت 18:00 جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 18:00 خرید اینترنتی : iranconcert.com   این برنامه برای تمام رده های سنی ...

جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 21:30

جنگ معین شو 22 و 23 و 24 شهریور 1396 سالن اندیشه معلم

    مجله فرهنگی هنری ایران من : جنگ معين شو  سالن اندیشه معلم قیمت بلیت ها : از 30 تا 35 هزارتومان چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 20:30 پنج‌شنبه 23 شهریور 1396 ساعت 19:30 پنج‌شنبه 23 شهریور 1396 ساعت 22:00 جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 19:00 جمعه 24 ...

شوایک

تئاتر شوایک از 5 تا 14 مهر ماه 1396 تالار وحدت

مجله فرهنگی هنری ایران من : تئاتر شوایک از تالار وحدت قیمت بلیت ها : از 25 تا 80 هزارتومان چهارشنبه 5 مهر 1396 ساعت 21:00 پنج‌شنبه 6 مهر 1396 ساعت 21:00 چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت 21:00 پنج‌شنبه 13 مهر 1396 ساعت 21:00 جمعه 14 مهر ...

هفتم پاییز

نمایش هفت عصر هفتم پاییز 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 شهریور 1396 سالن چهارسو تئاتر شهر

مجله فرهنگی هنری ایران من : فیلم هفت عصر هفتم پاییز سالن چهارسو تئاتر شهر قیمت بلیت ها : 25 هزارتومان جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 19:45 یکشنبه 26 شهریور 1396 ساعت 19:45 دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 19:45 سه‌شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 19:45 چهارشنبه 29 شهریور ...

 • by2
 • مخ پریشونهای شلم
 • جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 21:30
 • شوایک
 • هفتم پاییز
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
موضوع: دل نوشت   -   ۱۶ مرداد ۱۳۹۴   -   1,278 بازدید

yas-m

ﯾﺎس

نویسنده : ﻣﻬﺘﺎب اﻧﺸﺎﺋﯽ

 

ﺧﺴﺘﻪ از ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدم، ﻗﺪم ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﻣﯽ ﮔﺬارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ دل اﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎس ﻣﻌﻄﺮ ﺷﺪه، اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻄﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﯾﮑﺒﺎره از ﺗﻨﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد .  ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽ روم، داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻋﺼﺮاﻧﻪ ﭼﺎی ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻏﺮق در اﻓﮑﺎرم ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم .ﻟﺒﻪ ی ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ و از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮم، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺮﯾﻤﯽ ﻣﻘﺪس ﮐﺴﯽ را ﯾﺎرای ورود ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ.  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﻋﺼﺮاﻧﻪ ی ﺳﺎده ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ذﻫﻨﻢ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮔﺬر زﻣﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺮا از ﻣﺮدم اﻃﺮاﻓﻢ دورﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﯿﺴﺖ، دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ؟ ﻧﻪ، ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ .در ﺗﺎر و ﭘﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻤﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﺮا از ﺳﻄﺢ اﺷﯿﺎ دور ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.  ﭼﺎﯾﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، دﯾﮕﺮ ﺳﺮد ﺷﺪه، ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻤﺶ و ﺑﻌﺪ ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻮﺗﻪ ی ﯾﺎس ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدش درﺧﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه، ﻣﯽ روم، زﯾﺮش ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ و او ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ داراﯾﯽ اش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و روﯾﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد، اﻧﮕﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪری آب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽ رﯾﺰم از ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ…ﻗﺪرداﻧﯽ ﺣﺲ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی اﺳﺖ، ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺪﻋﺎ و دو روی* ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﻢ و ﯾﺎس ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮی اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﭘﻮک ﭘﺮ از اﻋﺘﻤﺎد* ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺣﯿﺎط را ﮔﻠﺒﺎران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻨﮑﺎی ﻏﺮوب آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺧﺎکِ ﺧﯿﺲ ﻃﺒﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ را در ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ…

* اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از ﺻﺪای ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺮا ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﺪ

در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻃﻨﺎب دار ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ  ..
ﻗﻄﻌﻪ ای از ﺷﻌﺮِ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺮاﻧﻘﺪر “ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد” از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ “اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮد…

  ﻣﻬﺘﺎب اﻧﺸﺎﺋﯽ

توجه کنید که نظرتان در ارتباط با همین مطلب باشد. در غیر اینصورت می‌توانید از فرم تماس استفاده نمایید.

نظراتی که با کلمات کلیدی ثبت شوند، حاوی الفاظ زشت، تبلیغاتی، سیاسی و یا توهین به اشخاص باشند، منتشر نخواهند شد.

برای پاسداشت زبان فارسی ، فقط فارسی تایپ نمایید و از فینگلیش نویسی خودداری کنید

 • سریال شب های برره

         اعتراف مهراب قاسم‌خانی در مورد سریال شب های برره

         مجله فرهنگی هنری ایران من : 18 فروردین سالروز تولد مهران مدیری کارگردان و بازیگر مطرح کشورمان بود و به همین دلیل مهراب قاسم‌خانی یادداشتی را به همین مناسبت و به عنوان اعتراف در ...

 • پایان کلاه قرمزی 94

         پایان کلاه قرمزی 94

         مجله فرهنگی هنری ایران من : در حالی که پخش نوروزی «کلاه قرمزی» در شبکه دو به پایان رسید، با توجه به تمرکز این مجموعه بر شخصیت جیگر می‌توان پیش‌بینی کرد فیلم جدید ...

 • سریال شهرزاد

         تکذیب حضور محسن چاوشی در سریال شهرزاد

         مجله فرهنگی هنری ایران من : عوامل سریال «شهرزاد» خبر حضور محسن چاوشی به عنوان خواننده تیتراژ این سریال را رد کردند. پیش از این خبرهایی منتشر شده بود که از حضور محسن ...

 • Benyamin1

         ماجرای بمب گذاری در کنسرت وین بنیامین بهادری + فیلم

         مجله فرهنگی هنری ایران من : شب گذشته ، شب زیاد خوبی برای طرفداران اتریشی بنیامین بهادری نبود ، کنسرت وین بنیامین بهادری بعد از بریک ، با دخالت پلیش اتریش روبرو شد ...

 • کیانوش سعیدی درگذشت...

         کیانوش سعیدی درگذشت…

         مجله فرهنگی هنری ایران من : کیانوش سعیدی ، خواننده ، آهنگساز و تنظیم کننده ، امروز درگذشت ، این خبر توسط دوستان نزدیکش در یکی از شبکه های اجتماعی منتشر شده ...